Get Adobe Flash player

EDUKACJA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA

Młodzi ludzie realizujący edukację gimnazjalną znajdują się w szczególnym momencie swojego życia, który w dłużej mierze decyduje o dalszej ścieżce rozwoju osobistego oraz zawodowego. Poznawanie siebie jako jednostki, dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron wpływa na relacje międzyludzkie i może ułatwić funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, a w przyszłości może ułatwić kontakty w szeroko rozumianym życiu społecznym.

Celem edukacji społeczno-opiekuńczej jest wykształcenie postaw ułatwiających kontakt i współpracę z innymi ludźmi, funkcjonowanie w sferze publicznej i instytucjonalnej oraz branie odpowiedzialności za swoje decyzje w każdej dziedzinie życia. Edukacja społeczno-opiekuńcza powinna poszerzać te aspekty wiedzy o społeczeństwie, które mają duży wpływ na jednostkę i jej otoczenie, a ze zrozumiałych ograniczeń czasowych są tylko zaznaczone w procesie nauczania wyżej wymienionego przedmiotu.

Obszarem wartym szerszego spojrzenia jest komunikacja społeczna rozumiana jako proces wymiany i przekazu informacji między jednostkami a grupami społecznymi, które mogą ułatwić funkcjonowanie w grupie bądź je zaburzyć. Przyswajanie zasad asertywności dzięki którym osoba asertywna zna swoje potrzeby i prawa, dąży do ich realizacji i przestrzegania, uwzględniając również prawa drugiej strony. Rozwój kompetencji komunikacji społecznej i zasad racjonalnej wypowiedzi może tylko ułatwić jednostce funkcjonowanie w grupie, które jest bardzo ważne w późniejszym życiu zawodowym.

Uczniowie przez trzy lata kształcenia będą poruszać się w trzech obszarach poznawczych:

      - dziecko;

      - osoba niepełnosprawna;

      - osoba starsza;

Zapoznają się z procesami socjalizacji poszczególnych grup, zasadami udzielania pierwszej pomocy, regulacjami prawnymi, metodami aktywizacji społeczno-zawodowej, podstawami języka migowego, funkcjonowaniem instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie wspierania wymienionych grup społecznych.

Młodzież poprzez pracę wolontaryjną i spotkania z pracownikami instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych  pozna funkcjonowanie i zadania placówek wychowawczych, opiekuńczych i przygotowujących do życia zawodowego.

Celem edukacji społeczno-opiekuńczej jest również przedstawienie uczniom potrzeb rynku pracy w zakresie omawianym na zajęciach i możliwości kształcenia po ukończeniu szkoły średniej.