Get Adobe Flash player

15.04.2016

Kadydat do klasy wioślarskiej powinien złożyć w sekretariacie szkoły DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO DODATKOWEGO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO - czyli deklarację przystąpienia do testów sprawności. Powinien również złożyć wypełnioną przez jego nauczyciela wychowania fizycznego ankietę. Oba dokumenty są dostępne w sekretariacie naszej szkoły. Można je również ściągnąć z załączonych poniżej llinków.

Dla sportowej grupy wioślarskiej rezerwujemy tylko 15 miejsc. Pierwszeństwo mają kadydaci, którzy wyczerpująco spełnią wszystkie warunki rekrutacyjne.

Ewa Gancarz

13.04.2016 r

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY WIOŚLARSKIEJ

Rozpoczynamy rekrutację do klasy sportowej dla dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2003 z ambicjami sportowymi!

We wtorek, 24 maja 2016 r od godziny 16.00 odbędą się testy sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o miejsce do I klasy wioślarskiej w roku szkolnym 2016/2017.

Test sprawności przeprowadzony będzie w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 15 im Profesorów Lwowskich.

Szkoła udostępnia sprzęt i szatnie dla dziewcząt i chłopców.

 Test sprawności jest pierwszym etapem rekrutacyjnym do klasy wioślarskiej.

Etap drugi to weryfikacja ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące pierwszego etapu rekrutacji:

 

KRYTERIA NABORU I SELEKCJI DO WIOŚLARSKICH KLAS SPORTOWYCH

 

Kandydat ubiegający się o rozpoczęcie nauki w klasie sportowej o specjalności wioślarstwo, powinien zostać poddany ocenie rozwoju biologicznego pod kątem predyspozycji do dyscypliny.

 

Wszystkie dzieci wykonują cały zestaw prób wysiłkowych objętych programem testu. Wyniki nanoszone są na arkusz zbiorczy wg tabeli punktowej.

 

Kandydat ma obowiązek dostarczenia ankiety dotyczącej gotowości psychofizycznej ucznia do systematycznego treningu i uczestniczenia w rywalizacji sportowej, którą wypełnia dotychczasowy nauczyciel wychowania fizycznego.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania na podstawie prób wysiłkowych i ankiety to 45 pkt. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy otrzymają największą ilość punktów. Minimalna suma punktów uzyskana przez ucznia klasy sportowej w próbach wysiłkowych i ankiecie wynosi 25 pkt.

 

I klasa gimnazjum

 

 A. Pomiar wysokości ciała; uczeń staje boso tyłem do antropometru, tak by pięty, pośladki, grzbiet i głowa tworzyły sylwetkę wyprostowaną, głowa ustawiona horyzontalnie.

 

 B. Pomiar masy ciała

 

 C. Określenie wskaźnika masy ciała Body Mass Index (BMI)

 

 D. Test Coopera. Próba biegowa 12-minutowa powinna odbywać się na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie na stadionie lekkoatletycznym. Odległości powinny być wyraźnie zaznaczone co 100 m. Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości. Dokładna ocena wytrzymałości odczytywana jest z niżej podanej tabeli.

 

 

 

Wiek

6pkt

5pkt

4pkt

3pkt

2pkt

1pkt

13-14

M

2700+m

2400-2700m

2200-2399m

2100-2199m

2100m

2000m

K

2000+m

1900-2000m

1600-1899

1500-1599m

1500-m

1400-m

 

E. Podciąganie do drążka w leżeniu tyłem. Z pozycji wyjściowej podciąganie aż do pełnego ugięcia ramion. Podczas wykonywania próby, następuje wyprost ciała tak aby staw skokowy, biodrowy i ramienny stanowiły jedną linie. Nogi wyprostowane podparte na piętach. Powrót do pozycji wyjściowej. Ćwiczący wykonuje maksymalną ilość powtórzeń bez przerwy.

 

wiek

 

6pkt

5pkt

4pkt

3pkt

2pkt

1pkt

13-14

M

30x

25x

20x

15x

10x

5x

K

20x

15x

10x

8x

5x

2x

 

 

F. Skłony tułowia z leżenia tyłem. Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał ”start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej dotykając plecami maty. Ćwiczenie trwa 30 sekund, a prowadzący liczy prawidłowe powtórzenia wykonane w tym czasie.

 

Wiek

 

6 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

13-14

M

30x

25x

20x

15x

10x

5x

 

K

25x

20x

15x

10x

8x

3x

 

G. Skłony tułowia z leżenia przodem. Ćwiczący leży przodem na skrzyni (skrzynia na wysokości bioder 80 – 100 cm) z wyprostowanymi i złączonymi nogami. Ręce na karku, tułów maksymalnie opuszczony w dół, nogi na skrzyni przytrzymywane są przez partnera. Wyprosty tułowia do pozycji poziomej i skłony w przód wykonuje się bez przerw.

 

Wiek

6 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

13-14

M

30x

25x

20x

15x

10x

5x

136-14

K

25x

20x

15x

10x

5x

3x

 

H. Wejście na stopień przez 1’ (chłopcy 60 cm, dziewczęta 50 cm). W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień. Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania. Badany stawia swą lewą stopę na stopniu, dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym. Następnie stawia lewą stopę na podłodze, a prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

 

Wiek

 

6 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

13-14

M

35x

30x

25x

20x

15x

10x

13-14

K

30x

25x

20x

15x

10x

8x

 

I. Wizualna ocena techniki wiosłowania.

 

Wiek

 

6 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

13-14

M

wzorowa

bardzo dobra

dobra

średnia

zła

bardzo zła

13-14

K

wzorowa

bardzo dobra

dobra

średnia

zła

bardzo zła

 

 

 

J. Ankieta/wywiad z nauczycielem prowadzącym zajęcia wychowania fizycznego

druk ankiety dla nauczyciela wf dostepny jest w sekretariacie naszej szkoły oraz do śiągnięcia poniżej.

Deklaracja przystapienia dziecka do próby sparwności do ściągnięcia poniżej.

 

Termin składania wniosków kończy się z dniem 20 maja br.

  1. W dniu 24 maja 2016 r należy przystąpić do testu sprawności. Początek o godzinie 16.00. Należy zabrać ze sobą legitymację, strój sportowy i zmienne obuwie.

Testy prowadzi licencjonowana trener wioślarstwa .

 

Nasi uczniowie zdobywają od 2013 co roku medale i tytuły Mistrzów Polski; sportowymi stypendystami Prezydenta Wrocławia.

 


10.03.2016

REKRUTACJA 2016

        Elektroniczna rekrutacja do gimnazjum rozpocznie się 1.06.2016 r. i potrwa do 23.06.2016 r. Uczniowie zainteresowani uczęszczaniem do sportowej klasy wioślarskiej muszą przystąpić do próby sprawności fizycznej, a w związku z tym muszą złożyć deklarację przystąpienia do próby sprawności w terminie od 4 do 24 kwietnia 2016 r.

 

Próba sprawności fizycznej do klasy wioślarskiej odbędzie się
24.05.2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali sportowej Gimnazjum nr 15. UWAGA:  zgodnie z zapisem art20h ust.1 pkt 1): .."przyjmuje się kandydatów, którzy:

posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego
sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia";

w związku z tym, zalecamy już dziś rejestrować się w przychodniach sportowo lekarskich w celu otrzymania takiego zaświadczenia lekarskiego. Niektóre przychodnie przyjmują bezpłatnie, jednak liczba tych miejsc jest ograniczona. Tych, którzy nie znajdą bezpłatnych miejsc pozostanie rejestrowanie się  za odpłatnością. Zaświadczenie lekarskie dotyczy uczniów, którzy zdobędą status kandydata.

 

Terminy składania dokumentów, a także terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych zamieszczone są w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.01.2016 r.

 

W przypadku pytań dotyczących klasy wioślarskiej prosimy o kontakt: Ewa Gancarz 603953734

 

 

Regulamin klasy wioślarskiej ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania grupy wioślarskiej oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tej klasy.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klasa wioślarska kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.

2. Zadaniem klasy wioślarskiej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych w szczególności przez:

a) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych oraz dojazdów,

b) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych.

3. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 3 lata i klasa realizuje rozszerzony program od poziomu klasy I do klasy III.

4. Do realizacji programu szkoła wykorzysta sale sportowe ze sprzętem specjalistycznym oraz bazę sportową Przystani Wioślarskiej PEGAZ Wrocław.

5. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.

6. Uczniowie klasy sportowej wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w „Dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjnym” – próbie sprawności.

7. Termin przeprowadzenia w Gimnazjum próby sprawności ustala dyrektor w oparciu o wytyczne Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

8. Dodatkowy termin przeprowadzenia próby sprawności dla kandydatów do klasy wioślarskiej ustala Dyrektor.

Grupa wioślarska winna mieć co najmniej 10 uczniów.

9. Weryfikacja przynależności do klasy wioślarskiej odbywa się po każdym semestrze (na podstawie postępów sportowych, frekwencji i zachowania).

10. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 

 II. PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

1. Szkoła zapewnia uczniom klasy wioślarskiej:

a) możliwość korzystania z pryszniców po zajęciach sportowych,

b) odpowiednią bazę treningową,

c) podstawowy sprzęt sportowy.

 

2. Rodzice powinni w szczególności :

a) udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych;

b) włączyć się materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji wyjazdowych zawodów sportowych,

c) współdecydować o miejscu i czasie organizacji obozów szkoleniowych,

d) umożliwić dziecku przeprowadzanie okresowych badań lekarskich (co pół roku).

  

III. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy wioślarskiej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Gimnazjum nr 15,

a ponadto ma obowiązek:

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania

fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.

2. Reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych

w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego.

3. Poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo - lekarskiej.

4. Przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji

zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących.

5. Przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować

się regulaminowi tych obiektów.

6. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć w szkole, na przystani i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i zawodów sportowych.

7. Długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę.

8. Z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych.

 

sierpień 2015